مشتریان تمیز

آقای غلامی

من از همه چیز شرکت تمیز راضی هستم، مخصوصا از تیم پشتیبانیتون، ما از شما نیرو نظافتی دریافت میکنیم و هیچ مشکلی نداریم، نیروهای تمیز سر موقع می آیند و کارشان را به درستی انجام میدهند، نظافتچیان تمیز با ادب و کاری هستند.

جناب آقای غلامی از مشتریان تمیز مقدار امتیاز : ۱۳ مرداد ۱۳۹۸