مشتریان تمیز

اصغریان

خیلی همه چیز عالی انجام میشود، نظافتچیان تمیز سر زمان می آیند و از نظر رفتاری هم حرف ندارند، من تمیز تلفنی را به همه دوستانی که در زمینه نظافت کار داشته باشند میدهم.

مقدار امتیاز : ۱۳ مرداد ۱۳۹۸