سوگند میری

از تمیز در مقابل شرکت های خدماتی نظافتی دیگر خیلی راضی هستم، همچنین نیروهای نظافتی تمیز با نظافتچیان شرکت های خدماتی نظافتی دیگر تفاوت زیادی دارند. برخورد کارشناسان تیم پشتیبانی بسیار عالی است

سرکار خانم سوگند میری از مشتریان تمیز مقدار امتیاز : ۱۳ مرداد ۱۳۹۸