مشتری تمیز میلاد تقوی

میلاد تقوی

من ارتباط خوبی با تمیز دارم و از شرکت شما فقط نظافتچی درخواست میدهم، من تمیز را به دوستان و آشنایانم معرفی میکنم و در مجموع از تمیز رضایت کامل دارم

جناب آقای میلاد تقوی از مشتریان تمیز مقدار امتیاز : ۱۳ مرداد ۱۳۹۸