مشتریان اپلیکیشن تمیز

نازمهر نیکبخت

مدت زیادی است از تمیز نظافتچی دریافت میکنم و همچنین تعداد نفرات نظافتچی زیادی از طرف شرکت تمیز آمده انمد، ما از نظافتچیان تمیز و همچنین تیم پشتیبانی رضایت کامل داریم

سرکار خانم نازمهر نیکبخت از مشتریان تمیز مقدار امتیاز : ۱۳ مرداد ۱۳۹۸